Symptom Information: Sort according to HPO 

1
(HPO:0001880) Eosinophilia Very frequent [IBIS] 19630574 IBIS 35 / 7739
2
(HPO:0011021) Abnormality of circulating enzyme level 19630574 IBIS 1 / 7739
3
(HPO:0001744) Splenomegaly 19630574 IBIS 337 / 7739
4
(HPO:0001903) Anemia 19630574 IBIS 289 / 7739
5
(HPO:0001873) Thrombocytopenia 19630574 IBIS 224 / 7739
6
(HPO:0005528) Bone marrow hypocellularity 19630574 IBIS 31 / 7739
7
(HPO:0100494) Abnormality of mast cells 19630574 IBIS 1 / 7739
8
(HPO:0001909) Leukemia 19630574 IBIS 46 / 7739
9
(HPO:0006685) Endocardial fibrosis 19630574 IBIS 9 / 7739
10
(HPO:0100495) Mastocytosis 19630574 IBIS 14 / 7739
11
(HPO:0004341) Abnormality of vitamin B12 metabolism 19630574 IBIS 1 / 7739